תנאי שימוש

 

לאתר בכתובת www.kingdavid4u.co.i(להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי
חברת המלך דוד תעשיות מזרנים בע"מ (להלן: " מפעילת האתר").
תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות
בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך
לבין מפעילת האתר.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת
(כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין
באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 1. כללי
 2. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו
  בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "המשתמש").
 3. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 4. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
 5. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר
  שלהם.
 6. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע
  שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ בכל תחום שהוא.
 7. מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל
  הודעה מוקדמת למשתמשים בה ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש
  ותחולתם.
 8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי
  השימוש.
 9. מפעילת האתר מייצרת ומשווקת מזרנים אורתופדיים, מיטות מרופדות, מיטות נוער וכו'
  (להלן: "המוצרים").
 10. המידע אודות המוצרים באתר הינו תיאור תמציתי בלבד ומשכך אין מפעילת האתר
  נושאת באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג למוצרים.
 11. הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
 12. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם
  למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר ו/או המוצרים הנמכרים באתר.
 13. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
 14. האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
 15. מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת
  להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
 16. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או
  בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן,
  מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 17. מפעילת האתר בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על
  מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעילת האתר אינה
  יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש,
  ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), משכך, מפעילת
  האתר ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר,
  עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו
  עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר , אשר ייגרמו מכל
  סיבה שהיא.
 18. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא
  הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים,
  תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע
  מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך
  שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 19. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעיל האתר בסכום נזק העולה על מחיר
  המוצרים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.
 20. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:
 21. מערכת האתר מאפשרת למשתמשים רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים המוצעים
  על ידי האתר באמצעות האינטרנט.
 22. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף
  למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 23. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל
  18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר
  כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
 24. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או PAY PAL בלבד והעסקה תתבצע לאחר
  אישורה ע"י חברת האשראי.
 25. עמלות סליקה של חברות האשראי או PAY PAL יחולו על המשתמש בלבד.
 26. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה
  עמה תעבוד מפעילת האתר בלבד ובאחריותה בלבד, מפעילת האתר אינה שומרת ו/או
  מנהלת פרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש
  לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעילת האתר
  אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו
  למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל
  אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.
 27. על אף האמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים
  ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים
  לתשלום באמצעים שונים.
 28. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים
  באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
 29. המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש
  במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.
 30. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.
 31. המוצרים הנמכרים באתר:
 32. האתר מציע לרכישה מזרנים אורתופדיים, מיטות מרופדות, מיטות נוער וכו' אשר
  מיוצרים על ידה.
 33. יודגש מעתה כי רכישה שלא דרך מפעילת האתר, למשל ממשווקים מורשים שלה לא
  תהיה באחריותה של מפעילת האתר, למעט אחריות על המזרן כאמור בתנאי האחריות.
  כל טענה על אי התאמה ו/או החזרה ו/או החלפה שלא עפ"י תנאי האחריות תופנה כלפי
  המשווק בלבד.
 34. כל מידע המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי יעוץ
  רפואי ו/או אורתופדי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול.
 35. מפעילת האתר אינה אחראית על אופן השימוש במוצרים ותוצאותיו, המשתמש יהיה
  האחראי הבלעדי לשימוש במוצר ותוצאותיו.
 36. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את
  מפעילת האתר.
 37. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר.
 38. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם
  לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 39. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם
  תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד
  אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל
  פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 40. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע
  הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
 41. יודגש כי מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל המוצרים יהיו זמינים במלאי ולמשתמש
  לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר בגין זאת, במקרה שמוצר אינו זמין במלאי,
  מפעילת האתר תיצור קשר עם המשתמש ותיידע אותו, אם הלקוח ירצה מוצר חלופי,
  יחויב לפי אותו מוצר, ואם לא ירצה, כרטיסו לא יחויב כלל.
 42. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ.
 43. מפעילת האתר תהא רשאית לעדכן את סל המוצרים המוצעים באתר.
 44. מפעילת האתר רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור
  פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או
  פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג'.
 45. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו\או שלא לתת לאדם כלשהו את
  הזכות לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיו, הפרת תקנון זה ו\או בגין
  אי תשלום עבור מוצרים שנרכשו.
 46. חשבונית מס לעסקה תישלח למשתמש לכתובת הדוא"ל שמסר ו/או בעת אספקת
  המוצר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.
 47. משלוחים ואספקה:
 48. שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת מוצרים באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל
  בלבד.
 49. האזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ"י חברות השילוח איתן תעבוד מפעילת
  האתר.
 50. יובהר כי על אף האמור לעיל למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את
  אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 51. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים
  והמדינות בהם מסופק השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים
  כאמור.
 52. מזרנים יסופקו עד 14 ימי עסקים מיום הרכישה.
 53. מיטות מרופדות, מיטות נוער וכו' יסופקו עד 21 ימי עסקים מיום הרכישה.
 54. במשלוחי מזרנים בלבד – המשלוח הינו ללא עלות. מפעילת האתר רשאית לשנות זאת
  בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 55. במשלוחי מיטות מרופדות או כל מוצר אשר מצריך הובלה, למעט מזרן עלות המשלוח
  וההרכבה הינה 350ש"ח.
 56. בכל מקרה, בהובלה של מזרן ו/או מיטה במקרה שאין מעלית מעל קומה 3 כל קומה
  תהיה כרוכה בתוספת בסך של 40 ₪ לקומה.
 57. האחריות להכנסת המוצרים לבית הלקוח חלה על הלקוח בלבד, מפעילת האתר אינה
  אחראית ו/או לא תישא באחריות בגין מזרן / מיטה או כל מוצר אחר שלא יהיה ניתן
  לשינוע במקום המגורים של הלקוח.
 58. בעיכובים באספקת המוצרים אשר נובעים מהלקוח עצמו למפעילת האתר לא תהיה
  שום אחריות בשל עיכובים אלו.
 59. ניתן יהיה לבצע איסוף עצמי בתיאום מראש מול מפעילת האתר.
 60. דמי המשלוח וההובלה יחולו על הלקוח בלבד, מובהר בזאת, כי דמי המשלוח אם יחולו
  הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 61. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי
  שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 62. במשלוח המוצרים בשנית ו/או במידה ומדובר בהחלפת מוצר (כל משלוח בשנית אשר
  לא נובע מפגם במוצר שמקורו במפעילת האתר) יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי
  המשלוח וההרכבה הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח והרכבה נוספים.
 63. ביטול עסקה, שינוי עסקה, החזרות והחלפות:
 64. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות
  חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, ו/או בכפוף
  למדיניות מפעילת האתר, כפי שתקבע מעת לעת.
 65. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיפים אלו, תחייב
  את המזמין בדמי משלוח והרכבה כאמור בפרק דמי המשלוח.
 66. שינוי הזמנה טרם יצאה למשלוח תיעשה באישור מראש של מפעילת האתר בלבד
  ובתנאי שמדובר במזרן סטנדרט.
 67. שינוי הזמנה לאחר תחילת היצור במיטות אינו אפשרי.
 68. לא ניתן יהיה להחזיר ו/או להחליף ו/או לקבל החזר כספי על רכישת מיטות ו/או
  בסיסים וזאת על אף אריזתם המקורית, החברה אינה מחזיקה במלאי קיים של
  מיטות ו/או בסיסים, החברה מייצרת מיטה ו/או בסיס עפ"י הזמנת הלקוח. הזמנת
  מיטה ו/או בסיס היא הזמנה מיוחדת אשר לא ניתן להחליפה ו/או להחזירה ו/או
  לקבל בגינה זיכוי כספי, למעט אם מדובר בפגם ו/או אי התאמה אשר מקורם
  בחברה. תלונה לגבי פגם יש להודיע מיד לחברה ולא יאוחר מיום עסקים אחד.
 69. תקופת ניסיון למזרן בלבד : ניתן להחזיר/להחליף מזרן תוך 30 יום מיום קבלתו בכפוף
  לכך שהמזרן יהיה תקין ללא פגמים / קרעים או שספג כתמים / נוזלים או אם הלקוח
  ביצע בו שימוש רשלני. (להלן: "תקופת הניסיון").
 70. תקופת הניסיון תחול על מזרנים בלבד, ובתנאי כי המזרן הינו במידת סטנדרט,
  140190, 160190 160*200 או באישור מיוחד מראש מאת החברה.
 71. בתקופת הניסיון, אם מדובר בהחלפה, ניתן יהיה להחליף מזרן פעם אחת בלבד!
 72. החזרת מזרן, או מוצר אחר שנרכש, יתבצע בתיאום מראש בלבד, בטלפון או במייל.
 73. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ז' לעיל, מזרנים במידה מיוחדת אינם ניתנים להחזרה על
  אף אריזתם המקורית.
 74. שדרוג מזרן: בשדרוג מזרן במסגרת האחריות ובכפוף לה, יחזיר הלקוח את המזרן
  לחברה ויקבל מזרן לפי בחירתו בעלות מוזלת. יובהר כי מחירי המזרנים בשדרוגים
  הינם עפ"י שיקול דעת החברה בלבד!
 75. הלקוח מצהיר כי בשדרוג מזרן, המזרון הישן אשר יימסר לחברה ייגנז ו/או יועבר
  למחזור ולא ניתן יהיה לקבלו בחזרה, לרבות בהחלפה.
 76. במקרה של שדרוג מזרן ניתן לקבל החזר כספי במסגרת תקופת הניסיון או לבצע
  החלפת מזרן פעם אחת במסגרת תקופת הניסיון אך לא ניתן יהיה לקבל ו/או להשיב
  ללקוח את המזרן הישן!
 77. בכל מקרה אחר, ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על מוצרים מהאתר שלא בעקבות פגם
  ו/או אי התאמה אשר מקורם במפעילת האתר, ניתן לקבל עד 14 ימים (שימו לב: לא ימי
  עסקים) מיום אספקתו/ם או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר מבניהם, כאשר
  מדובר במוצר/ים שנרכש/ו במחיר מלא, על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו על
  המוצר/ים מוחזר/ים להיות באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני
  שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.
 78. בטענה של פגם או אי התאמה במוצר, למפעילת האתר יהיה את השיקול דעת הבלעדי
  לקביעה האם מדובר בפגם ו/או באי התאמה אשר מקורו במפעילת האתר.
 79. מפעילת האתר רשאית להפסיק את מכירת המוצרים באופן מוחלט או זמני, או
  להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או
  אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד
  המוצרים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות
  תקנון זה.
 80. תינתן אחריות למזרנים, תנאי האחריות יופיעו בפרק אחריות באתר ותנאים אלו יחולו
  בכפוף לתנאי האחריות.
 81. בכל מקרה בו תהיה סתירה בין מסמך זה לתעודת האחריות, האמור בתעודת האחריות
  יגבר.
 82. מבצעי מכירות:
 83. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 84. במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד
  כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או
  לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.
 85. שעות הפעילות ברכישה באתר:
 86. הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך
  תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
 87. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן: ימים א' – ה' : 10:00-17:00.
 88. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי
  האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול
  הדעת הבלעדי של מפעילת האתר.
 89. קניין רוחני:
 90. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה,
  סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר
  את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר,
  שייכים למפעילת האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
 91. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם
  בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
 92. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי,
  להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק
  מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית
  ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או
  לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות
  בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת
  בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל
  ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.
 93. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
 94. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם
  באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 95. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע
  בזכויות הקניין.
 96. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת
  חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו
  למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין
  סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח
  הסכם ו/או מכוח הדין.
 97. כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתנה
  למפעילת האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין. כל סעיף בהקשר של
  קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.
 98. קישורים והפניות באתר:
 99. ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או
  לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים , (להלן: "קישורים").
 100. אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר
  אינטרנט פעיל.
 101. קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני,
  ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
 102. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם
  מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות
  עליהם.
 103. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול
  אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא
  כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
 104. מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע
  מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 105. אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם
  קישורים.
 106. מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם
  למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים
  באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.
 107. הפסקת שימוש ושיפוי:
 108. מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי
  האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 109. המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או
  הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר
  לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי
  המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין
  כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר
  לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או
  באופן עקיף.
 110. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן
  זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי
  שיקול דעתה הבלעדי.
 111. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר,
  לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה
  באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה
  במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים
  החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי

תנאי רכישת המוצר, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה
ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר
לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

 1. המחאת זכויות וחובות
 2. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את
  התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול
  דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך
  אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד
  שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
 3. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את
  הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.
 4. תנאים נוספים:
 5. המחירים המוצגים במוצרים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם
  לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא
  הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי
  תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק,
  להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או
  התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה
  חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה,
  תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת,
  והשירות והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או
  לרכושך עקב כך.
 7. שירות לקוחות ויצירת קשר:
 8. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, אודות השירותים המוצעים על ידו, אודות תנאי
  השימוש ומדיניות הפרטיות או בכל שאלה אחרת, הנכם מוזמנים לפנות לשירות
  הלקוחות של האתר בשעות הפעילות ובאמצעות דרכי ההתקשרות כפי שנם מופיעים
  באתר.

הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם
בזריזות וביעילות.

שלחו לנו הודעה